Stipendier


STIPENDIEREtt av Stiftelsens ändamål är: 

att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation

genom stipendier eller på annat sätt stödja utbildning och forskning inom området analytisk psykologi.

 

Stiftelsen bör i första hand stödja verksamhet som kan tillgodose behovet av analytisk psykologi i Sverige.

 

Ansökningar om stipendier för projekt som faller inom ramen för Stiftelsens ändamål ska lämnas in före 1 mars, 1 juli eller 1 november och kommer att behandlas vid Stiftelsens första styrelsemöte efter dessa datum.


 För stipendier gällande utbildning har Stiftelsen följande riktlinjer:


- Den sökande skall vara stadigvarande bosatt i Sverige och ha för avsikt att verka i Sverige.
- Den utbildning ansökan gäller skall vara dokumenterad i ansökan med studieplan.
- Utbildningen skall ha analytisk psykologi som grund.
- Den sökande skall ge tillbaka bidrag i form av föreläsningar, presentationer, workshops etc
- Den sökande skall löpande informera stiftelsens styrelse om i vilket skede hon/han befinner sig i utbildningen.
- Stiftelsens tak för beviljade stipendier fastställs efter diskussion inom styrelsen i varje givet fallEn beskrivning av projektet med tidplan och budget bifogas ansökningen, som skickas till info@jungstiftelsen.se